کارگاه های آموزشی تخصصی ویژه روانشناسان و مشاوران

کارگاه های تخصصی با ارائه مدرک

 • CBT
 • ACT
 • EFT
 • DBT
 • PMT

 

 • GESTALT THERAPY
 • CHOICE THEORY
 • SCHIMA THERAPY
 • GROUP THERAPY
 • ANXIETY DISORDERS
  (GAD,PTSD,SAD,OCD,PHIBIA)
 • SFT
 • TA
 • MI
 • ISTDP