کارگاه های ویژه سازمان ها و شرکت ها

آموزش سلامت شغلی و ایمنی

سازمان های شاد و موفق

مدیریت استرس شغلی

مدیریت ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

مدیریت بحران برای مدیران بیمارستانی

ارتقا بهداشت روانی در محیط کار

چابک سازی سازمان برای مدیران

فنون ایجاد انگیزه در پرسنل

بهداشت حرفه ای ( ایمنی سلامت شغلی ) با رویکرد بیمارستانی

روان شناسی صنعتی

هوش هیجانی برای مدیران

تکنولوژی فکر و مثبت اندیشی

ارتباط موثر در خانواده و محیط کار

اخلاق حرفه ای

مدیریت خلاقیت و نو آوری

مدیریت تحول در سازمان